Co musisz wiedzieć o klasyfikacji odpadów?

Co musisz wiedzieć o klasyfikacji odpadów?

Klasyfikacja odpadów może powodować wiele trudności ich wytwórcom, mimo iż stworzony przez urzędników katalog odpadów zawierający kody odpadów jest bardzo szczegółowy i łatwo dostępny. Największe trudności przy klasyfikacji odpadów dotyczą prawidłowego przyporządkowania niektórych odpadów do istniejących kategorii i podkategorii oraz identyfikowania odpadów niebezpiecznych i właściwego ich zabezpieczenia. Co trzeba wiedzieć na temat klasyfikacji odpadów i gdzie szukać pomocy przy ich inwentaryzacji?

Jak wygląda klasyfikacja odpadów w Polsce i czemu służy?

Klasyfikacja odpadów pozwala na podstawie właściwości i cech odpadu, np. genezy jego powstania, przyporządkować śmieci do określonej kategorii odpadów. Funkcjonujący aktualnie w Polsce katalog odpadów pozwala precyzyjnie klasyfikować odpady w zależności od miejsca, w których odpady powstają, ich właściwości, ale także ewentualnej szkodliwości dla ludzi i środowiska oraz ich użyteczności. Prawidłowe zaszeregowanie odpadów umożliwia następnie doprecyzowanie właściwego sposobu postępowania z daną grupą odpadów, a urzędnikom ułatwia czynności kontrolujące obieg odpadów produkowanych w Polsce lub znajdujących się na terenie naszego kraju. Cała ewidencja odpadów opiera się również o sformułowany w Rozporządzeniu Ministra Klimatu katalog odpadów wyróżniający 20 głównych grup odpadów, które dzielą się następnie na bardziej szczegółowe zbiory. Sześciocyfrowy kod odpadu informuje o przynależności do danej grupy, podgrupy i rodzaju. Ze względu na fakt, że odpady niebezpieczne stanowią potencjalne zagrożenie dla ludzi oraz środowiska, klasyfikacja odpadów niebezpiecznych wymaga szczególnej uwagi ze strony ich wytwórców oraz firm, które zajmują się ich transportem, magazynowaniem czy unieszkodliwianiem. Sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi opisany przez liczne akty prawne (są to m.in. ustawa o odpadach, umowa ADR) również powołuje się na kody odpadów, co oznacza, że podstawowym i najważniejszym elementem zgodnego z prawem i bezpiecznego gospodarowania odpadami jest ich prawidłowa identyfikacja, a za tą standardowo odpowiada ich wytwórca, który zobowiązany jest nadać odpowiedni kod swoim odpadom.

Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych – jak sobie z nią poradzić?

Prawidłowa klasyfikacja odpadów niebezpiecznych jest wyjątkowo ważna, ponieważ od tego, czy odpad otrzyma właściwy kod, zależy bezpieczeństwo ludzi i środowiska, a finalnie również los firmy, która tego rodzaju odpady wytwarza. Pamiętać należy, że to wytwórca odpadów niebezpiecznych jest za swój odpad w pełni odpowiedzialny i to on musi zadbać o właściwe i zgodne z przepisami ich zagospodarowanie oraz utylizację. W przypadku klasyfikacji odpadów niebezpiecznych sprawa jest o tyle trudna, że często poprawne przypisanie kodu odpadu nie jest możliwe bez specjalistycznej wiedzy, a nawet odpowiednich badań i ekspertyz. Laicy nie zawsze też są w stanie prawidłowo interpretować obowiązujące przepisy, dobrać właściwe formy zabezpieczenia odpadów niebezpiecznych (np. pojemniki na odpady niebezpieczne), właściwie oznaczyć miejsce składowania odpadów tego rodzaju odpadów, czy zorganizować transport odpadów niebezpiecznych. W takiej sytuacji najrozsądniejszym sposobem postępowania jest nawiązanie współpracy ze specjalistami. Stena Recycling, najbardziej znana europejska firma zarządzająca odpadami, która działa również już od ponad 20 lat w Polsce, organizuje odbiór odpadów niebezpiecznych, ich transport i utylizację, ale co najważniejsze, świadczy też usługi doradcze i szkoleniowe. Jeśli w firmie pojawia się problem z klasyfikacją odpadów niebezpiecznych lub ich zabezpieczeniem, potrzebne są szkolenia z klasyfikacji odpadów niebezpiecznych lub eksperckie wsparcie przy ekonomicznym zarządzaniu odpadami, dlatego skorzystanie z wiedzy i doświadczenia specjalistów Stena Recycling będzie doskonałym rozwiązaniem.