Wpływ pestycydów na wody powierzchniowe i gruntowe

Wpływ pestycydów na wody powierzchniowe i gruntowe

Wskutek wykorzystywania przez człowieka różnego rodzaju środków ochrony roślin zostaje naruszona naturalna równowaga w środowisku przyrodniczym. Jednym z obszarów oddziaływania pestycydów są wody powierzchniowe i gruntowe.

Dlaczego stosuje się pestycydy?

Stosowanie pestycydów zwiększa produktywność upraw. Największe znaczenie gospodarcze mają środki owadobójcze i środki chwastobójcze. Ich stosowanie przyniosło widoczne korzyści w gospodarce. Obecnie produkuje się wiele rodzajów pestycydów o szerokim zastosowaniu. Jednak kilkudziesięcioletni okres ich powszechnego stosowania przyniósł także doświadczenia związane ze szkodliwym działaniem doraźnym i długofalowym. Trwałość pestycydów w środowisku sięga od 3 do nawet 15 lat.

Szkodliwe związki, które utrzymują się w środowisku, spowodowały po latach ich stosowania wiele strat w populacjach licznych gatunków owadów, ptaków i zwierząt. Niektóre z pestycydów, mimo że zostały wycofane z użycia w większości krajów świata, wciąż są obecne w środowisku i szkodliwie na nie oddziałują. Niestety, często dzięki globalnemu transportowi szkodzą organizmom na terenach, na których nigdy nie były stosowane, takich jak obszary arktyczne czy oceany.

Negatywne skutki stosowania pestycydów

Pestycydy stanowią duży problem, zwłaszcza w przypadku wody przeznaczonej do spożycia. A to dlatego, że mogą powodować powikłania zdrowotne.

Pestycydy przedostają się do wód na różne sposoby. Wśród nich można wymienić:

  • przenoszenie zanieczyszczeń poprzez wiatr z terenów rolniczych,
  • ścieki spływające z mycia narzędzi używanych do stosowania pestycydów,
  • pestycydy przenikające do gleby wraz z wodą opadową,
  • stosowanie środków do niszczenia larw owadów oraz roślin wodnych,
  • przenikanie wody przez gleby i za sprawą erozji,
  • rozprowadzanie nawozów poprzez spryskiwanie z samolotu,
  • spływ pestycydów wraz ze ściekami miejskimi,
  • spływ ścieków z zakładów przemysłowych.

Pestycydy przenikają zarówno do wody powierzchniowej, jak i wody gruntowej, a następnie są wprowadzane w głębsze warstwy, aż do wód podziemnych. W skrajnych przypadkach przedostają się nawet do podziemnych wód mineralnych. Wody skażone pestycydami mogą trafić bezpośrednio do oczyszczalni i naszych kranów.

Obecność pestycydów w wodzie przeznaczonej do spożycia to realne zagrożenie, które należy mieć na uwadze. Badania naukowe wykazały, że substancje te są bardzo odporne na rozkład w organizmie. Ponadto mają tendencję do bardzo szybkiego kumulowania się w organizmach ludzkim i zwierzęcym. Kumulacja jest znacznie bardziej wzmożona niż ma to miejsce w przypadku gleb czy wód.

Bardzo ważne jest, aby pestycydy stosowane były zgodnie z zaleceniami, w odpowiednich dawkach oraz z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Należy ograniczyć niepożądane działania tych środków, aby w przyszłości nie miały negatywnego wpływu na środowisko i człowieka.

Analiza fizykochemiczna wody

W celu uzyskania niezbędnych informacji na temat przydatności wody do spożycia lub jej wykorzystania w celach rozlicznych warto wykonać analizę fizykochemiczną wody.

Wyniki badań wody są bardzo pomocne przy wyborze odpowiedniego systemu nawodnieniowego czy sprzętu przeznaczonego do uzdatniania wody, który jest nieodłącznym elementem upraw ogrodniczych oraz rolniczych i pozwala zadbać o dobrą jakość plonów.

W celu wykonania analizy wody warto skorzystać z usług specjalistycznego laboratorium posiadającego odpowiedni sprzęt oraz certyfikaty, które zagwarantują, że wyniki badań będą rzetelne. Jednym z takich miejsc jest Instytut Agronomiczny Fertico, specjalizujący się w badaniach wody do spożycia przez ludzi oraz na potrzeby rolnictwa.