Niepokojące dane dotyczące jakości lodów w wyniku kontroli IJHARS. Najwięcej problemów związanych ze znakowaniem produktów

Niepokojące dane dotyczące jakości lodów w wyniku kontroli IJHARS. Najwięcej problemów związanych ze znakowaniem produktów

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) opublikowała raport dotyczący przeprowadzonych, rutynowych kontroli jakości handlowej lodów na etapie produkcji gastronomicznej. Głównym celem tych działań była ocena zgodności jakości lodów z prawem i wymaganiami, które zostały zaznaczone na etykietach produktów lub w dokumentach towarzyszących. Najczęściej spotykanym problemem było nieprawidłowe oznakowanie produktu.

Kontrole były prowadzone na terenie całego kraju w III kwartale 2023 r., obejmując 45 placówek gastronomicznych. W 31 z nich (68,9%) ujawniono różne nieprawidłowości.

Poddano sprawdzeniu 41 partii lodów pod względem cech organoleptycznych, nie wykryto żadnych nieprawidłowości. Z kolei badania laboratoryjne dotyczące parametrów fizykochemicznych objęły 61 partii lodów – 7 z nich (11,5%) okazało się niewłaściwych. Niektóre stwierdzone problemy obejmowały m.in. zawartość tłuszczu większą niż deklarowana, obecność niedeklarowanego barwnika jak czerwień koszenilowa czy błękit brylantowy nieujęty w wykazie składników.

W przypadku 3 partii lodów ze składnikiem mlecznym przeprowadzono kontrolę parametrów mikrobiologicznych – nie stwierdzono nieprawidłowości.

Jednakże najwięcej problemów napotkano w zakresie znakowania produktów. Wśród 274 skontrolowanych partii, 169 (61,7%) miało stwierdzone nieprawidłowości. Dotyczyły one m.in.:

  • braku informacji dostępnej dla konsumenta finalnego
  • niewłaściwego wykazu składników, w tym substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji
  • niewłaściwej funkcji technologicznej dodatku do żywności lub braku podania tej funkcji
  • umieszczanie surowców, które tak naprawdę nie były użyte do produkcji lodów lub nie figurowały w recepturze
  • niepoprawne oznaczenie substancji zagęszczających innych niż zadeklarowane na etykiecie surowca użytego do produkcji lodów
  • podanie składnika bez wyszczególnienia jego składu np. „pulpy z mango”, „syropu”
  • niewłaściwe podanie składnika, nie uwzględniając dodatkowych informacji o sposobie jego przetwarzania np. „pistacja” zamiast „pistacja prażona” lub bez określenia roślinnego źródła pochodzenia składników