Terminy jesiennego stosowania nawozów

Terminy jesiennego stosowania nawozów

Z uwagi na liczne zapytania odnoszące się do okresów jesiennego używania nawozów, ministerstwo rolnictwa przypomina, że w specjalnych przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie nawozów zawierających azot na polach uprawnych po terminie wyznaczonym przez rozporządzenie. Rozporządzenie określające tzw. program azotanowy wyznacza konkretną datę graniczną dla stosowania różnych typów nawozów:

Nawozy stałe pochodzenia naturalnego, które zawierają obornik (mieszanka moczu i kału zwierzęcego z ściółką, np. słomą, trocinami lub korą) oraz odchody drobiu z systemu bezściełowego hodowli zwierząt gospodarskich, można stosować na gruntach ornych do dnia 31 października, a na trwałych użytkach zielonych, wieloletnich uprawach i uprawach trwałych do końca listopada.

Zasady dotyczące stosowania nawozów mineralnych z azotem oraz nawozów płynnych pochodzenia naturalnego, określanych jako gnojowica (mieszanka kału i moczu zwierząt z dodatkiem wody) oraz gnojówka (odciek z obornika, czyli przefermentowany mocz zwierząt), są nieco inne. Na gruntach ornych nawozy te można stosować do 20 października (w niektórych gminach termin ten przypada na 15 lub 25 października), a na trwałych użytkach zielonych, uprawach wieloletnich i trwałych do końca października.

Czas na stosowanie nawozów zawierających azot na gruntach ornych może być wydłużony w specjalnych sytuacjach. Nie dotyczy to jednak upraw prowadzonych pod osłonami lub w kontenerach.

Sytuacje, które umożliwiają elastyczność w zakresie jesiennego terminu stosowania nawozów naturalnych, to między innymi warunki pogodowe utrudniające nawożenie – nadmierne uwilgotnienie gleby lub susza. W takich przypadkach termin graniczny dla stosowania nawozów przesuwa się na koniec listopada. Zgodnie z przepisami programu azotanowego rolnik sam decyduje o warunkach pogodowych i konieczności stosowania nawozów po 31 października, nie musząc dokumentować takiej sytuacji.

Innym wyjątkiem jest sytuacja, gdy jesienią zakładana jest uprawa po późno zbieranych przedplonach, takich jak burak cukrowy, kukurydza lub późne warzywa. Wtedy dozwolonym terminem stosowania nawozów jest koniec jesieni. W takim przypadku dopuszczalna dawka azotu w nawozach wieloskładnikowych nie może przekroczyć 30 kg N/ha, a rolnik musi dokładnie udokumentować datę zbioru, datę stosowania nawozu, użyte nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

Niekorzystne warunki pogodowe mogą mieć charakter lokalny, dlatego to rolnik powinien samodzielnie ocenić możliwość przeprowadzenia jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia, biorąc pod uwagę panujące warunki pogodowe. Warto jednak pamiętać, że nawożenie nie może być przeprowadzane po końcu listopada. Nie jest również dozwolone wtedy, gdy gleba jest zamarznięta, zalana wodą, nasycona wodą lub pokryta śniegiem.