Szacowanie planów dopłat do ubezpieczenia rolnego i hodowlanego na rok 2024 – projekt rozporządzenia

Szacowanie planów dopłat do ubezpieczenia rolnego i hodowlanego na rok 2024 – projekt rozporządzenia

Samorząd rolniczy otrzymał do oceny projekt rozporządzenia przedstawiony przez Radę Ministrów, dotyczący kwot dopłat do opłat składkowych za ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w roku 2024. Izby Rolnicze nie miały zastrzeżeń do proponowanego planu, gdyż zawiera on najwyższe możliwe do uzyskania wg ustawy kwoty dopłat do składek ubezpieczeń od ryzyk związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

Jednakże ciało samorządowe skupiające rolników podkreśliło, że kluczowym aspektem jest zapewnienie odpowiednio dużej puli środków przeznaczonych na wsparcie finansowe zakupu ubezpieczenia, dzięki czemu każdy rolnik będzie miał możliwość skorzystania z tej formy pomocy w roku 2024.

W wyrażonej opinii, samorząd rolniczy apeluje również do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie wprowadzenia pewnych zmian legislacyjnych. Do tych zmian należy zaliczyć:

Dodanie do listy upraw, które kwalifikują się do uzyskania dopłat, takich gatunków jak: gorczyca, gryka, len, drobnonasienne rośliny motylkowate i słoneczniki. Wsparcie finansowe powinno obejmować wszystkie zwierzęta, które obciążone są obowiązkami posiadacza zwierząt w ramach nowego systemu IRZ. System ten został rozszerzony o informacje dotyczące nowych gatunków zwierząt: koniowatych, wielbłądowatych, jeleniowatych oraz pszczoły miodne. Również powinniśmy rozważyć dodanie do listy upraw kwalifikujących się do wsparcia ubezpieczenia ryzyka śmiertelności zwierząt hodowlanych oraz zwierząt ubijanych ze względu na nieprzewidziane okoliczności zależne od losu, takie jak złamanie kończyny czy powikłania poporodowe.

Dodatkowo powinniśmy poszerzyć zakres ryzyk o szkody powodowane przez dziką faunę. Należy również rozważyć objęcie dopłatami dla składek ubezpieczeń trwałych elementów produkcji sadowniczej, takich jak drzewa i krzewy oraz infrastruktury produkcyjnej warzywnictwa, czyli tuneli i szklarni. Proponujemy także wprowadzenie zmiany w zakresie kwoty dopłaty budżetu państwa do składki ubezpieczenia, zwiększając ją do 70% dla obu kategorii.