Pomoc finansowa dla rolników dotkniętych skutkami przymrozków wiosennych

Pomoc finansowa dla rolników dotkniętych skutkami przymrozków wiosennych

Na wniosek Lubelskiej Izby Rolniczej, Krajowa Rada Izb Rolniczych wystosowała pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o udzielenie wsparcia gospodarstwom sadowniczym i rolnym, które w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, a konkretnie wiosennych przymrozków, poniosły straty. Na te prośby ministerstwo odpowiedziało pozytywnie 28 maja 2024 roku.

Rolnicy dotknięci tymi zjawiskami mogą korzystać z kilku form pomocy. Pierwsza to preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji oraz odtworzenie środków trwałych. Zgodnie z przepisami, takie kredyty mogą zostać udzielone w ciągu 12 miesięcy od sporządzenia protokołu przez komisję powołaną przez wojewodę. Komisja ta ma za zadanie szacowanie straconych upraw poprzez lustrację na miejscu.

Szczegółowe procedury dotyczące szacowania strat zostały precyzyjnie określone. Szkody muszą być oszacowane w ciągu dwóch miesięcy od zgłoszenia ich przez rolnika, ale nie później niż do czasu zbiorów głównych lub likwidacji danej uprawy. Jeśli szkody zostały spowodowane przez przymrozki wiosenne, powódź lub grad, komisja powołana przez wojewodę musi dokonać dwukrotnego oszacowania strat – najpierw w ciągu dwóch miesięcy od dnia powstania szkód, a następnie nie później niż 12 miesięcy od tego dnia.

Oprocentowanie udzielanych kredytów wynosi 0,5% dla rolników, którzy ubezpieczyli co najmniej 50% powierzchni upraw lub 50% liczby zwierząt gospodarskich na dzień wystąpienia szkód. Dla pozostałych producentów rolnych oprocentowanie wynosi obecnie 4,93%. Kredyty są udzielane przez banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kolejne formy wsparcia to możliwość odroczenia płatności składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowania zaległości z tego tytułu przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także możliwość odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości od Skarbu Państwa przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Ostatnia forma wsparcia to możliwość umorzenia części lub całości zaległych płatności podatku rolnego przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

Do 30 czerwca br., rolnicy mogą ubiegać się o kredyty na utrzymanie płynności finansowej, które są udzielane niezależnie od powyższych form wsparcia. Te kredyty mają na celu poprawę płynności finansowej wobec ograniczeń na rynku rolnym spowodowanych konfliktem Federacji Rosyjskiej z Ukrainą. Kwoty kredytów zależą od wielkości gospodarstwa i wahają się od 100 000 zł do 400 000 zł. Oprocentowanie tych kredytów wynosi 2%.

Szczegółowe informacje na temat warunków i zasad udzielania kredytów można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.