Finansowanie na projekty leśne i zadrzewieniowe dostępne od czerwca do lipca 2024 roku

Finansowanie na projekty leśne i zadrzewieniowe dostępne od czerwca do lipca 2024 roku

W okresie między 1 czerwca a 31 lipca 2024 roku, istnieje możliwość ubiegania się o finansowe wsparcie na realizację czterech typów działań: zalesianie terenów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów agro-leśnych oraz podnoszenie poziomu bioróżnorodności w prywatnych lasach.

Środki na te przedsięwzięcia są dostępne w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Proces aplikowania o fundusze przebiega wyłącznie za pośrednictwem internetu.

Maksymalna powierzchnia gruntów, dla której można uzyskać dofinansowanie w ramach tych działań leśnych lub zadrzewieniowych, wynosi 40 ha. Mogą to być grunty będące własnością lub współwłasnością wnioskodawcy, jak również grunty należące do jego małżonka. W przypadku wsparcia na podniesienie bioróżnorodności prywatnych lasów, dofinansowanie może być przyznane także na grunty wchodzące w skład wspólnoty gruntowej, zarządzanej przez utworzoną spółkę.

Organizacje nieposiadające osobowości prawnej reprezentujące Skarb Państwa w obszarze zarządzania mieniem, nie mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach tych czterech interwencji.

Jedno złożenie wniosku umożliwia uzyskanie wsparcia na takie działania jak: zalesianie i ochrona przed uszkodzeniem terenów objętych jednym planem zalesienia; tworzenie i ochrona zadrzewień na terenach, które tworzą jeden spójny obszar gospodarczy lub przyrodniczy, o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha oraz szerokości między 4 a 20 metrów; zakładanie i ochrona systemów rolno-leśnych na zwartych obszarach rolniczych, gdzie drzewa lub krzewy zostaną posadzone co najmniej 3 metry od siebie, w jednym lub dwóch rzędach, odległych od innych nasadzeń o co najmniej 10 metrów, ale nie więcej niż 30 metrów; zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych.

Wnioski o dofinansowanie można składać przez internetową aplikację eWniosekPlus w okresie od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku.