Nowe regulacje dotyczące zwrotu akcyzy za paliwo w 2024 roku zapowiedziane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nowe regulacje dotyczące zwrotu akcyzy za paliwo w 2024 roku zapowiedziane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło projekt nowego rozporządzenia odnośnie stawki zwrotu podatku akcyzowego, który jest zawarty w cenie oleju napędowego używanego przez rolników. Zgodnie z propozycjami, w 2024 roku stawka zwrotu wyniesie 1,46 zł na 1 litr oleju, co będzie oznaczało spadek w porównaniu do obecnej stawki.

Wysokość zwrotu podatku akcyzowego jest ustalana na podstawie wielkości gruntów rolnych znajdujących się we władaniu lub współwładaniu producenta rolnego, jak również średniej rocznej liczby Dużych Jednostek Przeliczeniowych (DJP) bydła, które producent posiadał w roku poprzedzającym ten, w którym składa wniosek o zwrot.

Kalkulacja zwrotu podatku akcyzowego opiera się na iloczynie liczby litrów oleju napędowego zakupionego przez rolnika, co potwierdzają faktury VAT, i stawki zwrotu podatku na dzień złożenia wniosku. Suma ta nie może jednak przekroczyć rocznego limitu. Wartość tego limitu oblicza się na podstawie powierzchni gruntów rolnych oraz liczby świń i DJP bydła, owiec, kóz i koni znajdujących się w gospodarstwie rolnika.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który hoduje bydło, świnie, owce, kozy lub konie. W przypadku ubiegania się o zwrot podatku na podstawie posiadania tych zwierząt, rolnik musi podać w swoim wniosku średnią roczną liczbę zwierząt każdego gatunku. Informacje te muszą być potwierdzone dokumentem wydanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioskując o zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy wykorzystany do chowu lub hodowli bydła, świń, owiec, kóz i koni, rolnik musi dołączyć do wniosku dokument od kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokument ten musi zawierać informacje dotyczące ilości zwierząt w posiadaniu rolnika w każdej siedzibie stada na ostatni dzień każdego miesiąca roku poprzedzającego ten, w którym został złożony wniosek. Dane te są ustalane na podstawie komputerowej bazy danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.