Jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspiera producentów trzody chlewnej? Wszystko co musisz wiedzieć o dostępnych formach pomocy

Jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspiera producentów trzody chlewnej? Wszystko co musisz wiedzieć o dostępnych formach pomocy

W odpowiedzi na prośbę KRIR o uruchomienie wsparcia dla hodowców świń, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśniło, jakie opcje pomocy są obecnie dostępne dla tych producentów.

Na liście możliwych form wsparcia znajdują się preferencyjne kredyty na utrzymanie płynności finansowej, udzielane przez banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin ten został ustalony do 30 czerwca 2024 roku. Kredyt ma na celu uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i służy pokryciu bieżących nakładów producentów rolnych, które przyczyniają się do poprawy płynności finansowej.

Maximum kwoty takiego kredytu jest uzależnione od wielkości posiadanej przez producenta rolnego ziemi. Dla gospodarstw nie większych niż 50 ha użytków rolnych, limit wynosi 100 000 zł. Dla tych, które posiadają powierzchnię pomiędzy 50 a 100 ha – maksymalna kwota wynosi 200 000 zł. Natomiast dla gospodarstw o powierzchni większej niż 100 ha, producenci mogą otrzymać kredyt do kwoty 400 000 zł. Oprocentowanie takiego kredytu, które musi uregulować kredytobiorca, wynosi jedynie 2%.

Do innych form wsparcia należą dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Kwota tego typu kredytów nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł dla gospodarstw rolnych oraz 70% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej. Oprocentowanie tego kredytu jest zmienne i nie może być wyższe niż stopa referencyjna WIBOR 3M zwiększona o więcej niż 2,5 punktu procentowego. Kredytobiorca płaci bankowi oprocentowanie w wysokości 0,67 oprocentowania płaconego bankowi, ale nie mniej niż 3%, a Agencja pokrywa resztę.

Ministerstwo oferuje również refundacje części kosztów poniesionych na działania związane z bioasekuracją. Pomoc ta obejmuje między innymi refundację kosztów zakupu mat dezynfekcyjnych, sprzętu do zabiegów dezynfekcyjnych, odzieży ochronnej i obuwia oraz zabezpieczenia budynków przed dostępem zwierząt domowych. W 2022 r. wprowadzono również możliwość refundacji kosztów przebudowy lub remontu pomieszczeń na potrzeby utrzymywania większej ilości zwierząt – do 50 sztuk świń.